Regulamin

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW

§1 ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie Spółdzielni Socjalnej „Pokój Sztuki”. z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych (w tym spektakli, koncertów oraz innych imprez) bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie. Każdy klient najpóźniej w chwili wyrażenia woli związania się ze Spółdzielnią Socjalną „Pokój Sztuki” umową na odległość ma możliwość zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.
 2. Kupujący, wyrażając zgodę na warunki zakupu, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych.
 3. Klub Złoty Osioł jest prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” z siedzibą w Warszawie, ul. Radzymińska 53 lok. 40 03-751 Warszawa, REGON: 142706589, NIP: 1132824371.
 4. Zapytania dotyczące zamówień: kontakt@zlotyosiol.org telefon: (+48) 732 868 800. Zamówienia grupowe i osoby poruszające się na wózku inwalidzkim: kontakt@zlotyosiol.org

§2 DOKONYWANIE ZAKUPÓW I DOSTAWA BILETU

 1. Proces zakupu Biletu za pomocą Serwisu składa się z następujących etapów:
  • wybór Wydarzenia.
  • wybór kategorii i rodzaju Biletu, o ile jest w tym zakresie wybór.
  • wybór ewentualnych dostępnych dodatkowych elementów zamówienia.
  • ewentualnie logowanie/rejestracja w Serwisie.
  • podanie/uzupełnienie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu.
  • weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
  • potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  • potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” poprzez przesłanie wiadomości na podany adres e-mail.
 2. Po dokonaniu wyboru Imprezy oraz rodzaju Biletu Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletu sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Serwisu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
 3. Podczas procesu zakupu biletów kolejne kroki rezerwacji i zakupu biletów muszą następować po sobie nieprzerwanie.
 4. Po wyborze sposobu płatności Użytkownik podąża zgodnie ze wskazaniami Serwisu. W toku płatności może być konieczne zaakceptowanie regulaminów podmiotów trzecich świadczących usługi związane z przyjmowaniem i obsługą płatności.
 5. Po otrzymaniu przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” informacji o realizacji płatności przez Klienta, Klient otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail Bilet w wersji elektronicznej. Bilet taki należy przed wejściem na wydarzenie ukazać na wydrukowanej kartce bądź na mobilnym urządzeniu przenośnym.
 6. Bilet posiada unikatowy numer i umożliwia wejście jednorazowe dla jednej osoby.
 7. Cena Biletu na wybrane miejsce jest ceną brutto, bez zniżek. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” nie jest płatnikiem VAT.
 8. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przebiegu rezerwacji należy skontaktować się ze Spółdzielnią Socjalną „Pokój Sztuki” .
 9. Klient każdorazowo o formie i ewentualnych kosztach dostawy jest informowany podczas procedury składania zamówienia.
 10. Klient ma obowiązek zapłacenia kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia w terminie wskazanym przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki”. Nieopłacenie zamówienia w terminie zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 11. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z ust. 10 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Spółdzielnia Socjalnej „Pokój Sztuki” nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne.
 12. W ramach systemu sprzedaży biletów mogą być dostępne kody rabatowe o określonych nominałach. Ewentualne kody rabatowe obniżają cenę brutto każdego biletu lub cenę brutto całego zamówienia zniżki na jakie opiewają. W zależności od konkretnego przypadku lub wydarzenia, którego dotyczą kody rabatowe, maksymalna liczba biletów, co do których można zastosować kody rabatowe jest określona ilościowo. Kody rabatowe mogą obowiązywać przez cały okres sprzedaży lub tylko w określone dni. Mogą dotyczyć grupy wydarzeń lub pojedynczego wydarzenia.
 13. O cenach biletów na wydarzenie decyduje Organizator. Organizator decyduje o przynależności konkretnych miejsc do danej kategorii cenowej.

§4 PŁATNOŚCI

 1. Zamawiając Bilety oraz dokonując za nie płatności Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. kwoty przelewu, kodu rezerwacji lub danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Klienta może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 2.  Przy zakupie biletów online Klient może zrealizować płatność korzystając z opcji dostępnych w Serwisie.
 3.  Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Nieopłacenie zamówienia w czasie wskazanym przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki”, zostanie uznane jako niezawarcie przez Użytkownika umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu oraz regulaminów podmiotów trzecich, zaakceptowanych przez Użytkownika w procesie zakupu, ponosi Użytkownik.
 5.  Z tytułu korzystania z Serwisu przez Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zakupu Biletu, Serwis może pobierać opłatę serwisową od każdego zamówienia złożonego z wykorzystaniem Serwisu. Informacja o takiej opłacie serwisowej i jej wysokości, jeżeli taka opłata występuje, jest udzielana Użytkownikowi przez wiążącym złożeniem zamówienia.
 6. Spółdzielni Socjalnej „Pokój Sztuki” zastrzega, że w przypadku krótkiego czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z warunków przekazanych przez Organizatora, może nie być możliwe zakupienie Biletu na Wydarzenie.
 7. Klient może żądać faktury za opłacone Bilety. W takim przypadku musi zgłosić takie żądanie przed opłaceniem Biletów. Faktura zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu przez Użytkownika. Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formacie elektronicznym.
 8. Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, z wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia. W przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia, Klient będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §5.

§5 BILETY, ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia danych umieszczonych na Bilecie z danymi zawartymi w złożonym przez Klienta zamówieniu.
 2. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie liczbie osób (o ile jest Biletem na okaziciela) lub osobie imiennie wskazanej na Bilecie (w przypadku Biletu imiennego). W przypadku braku informacji na Bilecie dotyczącej liczby osób, jakie mogą jednorazowo wejść na Wydarzenie, Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę.
 3. Bilet doręczany przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” Klientowi jest biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku – elektronicznie generowane potwierdzenie umowy zawartej przez Klienta, zapewniające mu, po okazaniu, prawo do udziału w Wydarzeniu realizowanym przez Organizatora. Klient musi mieć możliwość otwierania dokumentu w formacie, w jakim zostanie przesłany Bilet. Bilet musi zostać przez Użytkownika ukazany w całości i w sposób czytelny.
 4. W przypadku, gdy dostarczony Bilet jest nieczytelny, zniszczony, uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki”.
 5. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których Wydarzenie zostaje odwołane, dochodzi do zmiany daty lub miejsca odbycia Wydarzenia.
 6. Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów poza lokalem lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Nie podlegają zwrotowi ani wymianie bilety niewykorzystane z innych powodów niż wymienione w ustępach poniżej.
 8. W przypadku odwołania, zmiany miejsca lub terminu Wydarzenia, Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” zastrzega sobie prawo do informowania klientów, którzy kupili bilet na dane wydarzenie, o tej okoliczności. Informacja ta będzie wysyłana do Klientów drogą mailową. Klientowi przysługuje wówczas prawo zwrotu od Organizatora ceny biletu w terminie 30 dni od daty ogłoszenia odwołania wydarzenia. Zwrot nastąpi na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza biletu (przesłanej drogą elektroniczną na adres kontakt@zlotyosiol.org lub listowną na adres Spółdzielni Socjalnej „Pokój Sztuki”. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata za Bilet.
 9. Decyzje w zakresie odwołania wydarzenia, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania wydarzenia, w zakresie zamiany biletu, odmowy wstępu na wydarzenie, nakazania opuszczenia wydarzenia, w zakresie zmiany programu wydarzenia, zmiany miejsca posiadaczowi biletu, podejmuje Organizator.
 10. Klient nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd itd.
 11. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 12. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji w związku z niedogodnościami w ramach niektórych wydarzeń, podmiotem obowiązanym do rozpatrzenia reklamacji oraz odpowiedzialnym wobec Klienta jest Organizator danego wydarzenia. Reklamacje klient powinien wysłać niezwłocznie na wskazany przez organizatora adres mailowy w panelu „organizator wydarzenia”. Organizator wydarzenia zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie wynikającym z regulaminu Organizatora.
 13. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej zlotyosiol.org.
 15. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” jest uprawniona do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
  • Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych.
  • Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży.
  • Bilet nie został opłacony.

§6 WSTĘP NA WYDARZENIE

 1. Bilet zakupiony w postaci elektronicznej, wydrukowany na własnej drukarce bądź na urządzeniu mobilnym, okazuje się bileterowi bezpośrednio przy wejściu do miejsca, gdzie odbywa się Wydarzenie, jeśli w Serwisie lub na Bilecie nie określono inaczej.
 2. Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się wydarzenie, są upoważnieni do odmówienia wstępu w razie, gdy klienci dopuszczą się naruszenia jakichkolwiek postanowień i warunków imprezy lub warunków przez nich ustalonych, a także w razie naruszenia przepisów ustawy o imprezach masowych. Organizator, właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza, mogą przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa Wydarzenia.
 3. W przypadku spóźnienia, Organizator oraz właściciel lub zarządca obiektu, na którym odbywa się impreza, podejmą starania w celu zapewnienia osobom spóźnionym wstępu w trakcie przerwy na imprezę, przy czym wstęp nie zawsze może zostać zagwarantowany.
 4. Przed dokonaniem zakupu Biletów, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi danej imprezy. W trakcie niektórych Biletów mogą być używane efekty specjalne, takie jak efekty dźwiękowe, audiowizualne, świetlne oraz pirotechniczne, które mogą stanowić przeciwwskazania zdrowotne dla niektórych osób.

§7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Obowiązek informacyjny: Informujemy, że administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” z siedzibą w Warszawie, ul. Radzymińska 53 lok. 40, 03-751 Warszawa, REGON: 142706589, NIP: 1132824371. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach wskazanych w Regulaminie i Polityce Prywatności. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” usług dostępnych w Serwisie. Dane osobowe będą przechowywane na zasadach i przez okres wskazany w Regulaminie i Polityce Prywatności, w zgodzie z unijnymi i polskimi przepisami w zakresie danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, to Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Użytkownik korzysta z usług, i obowiązuje do jej odwołania.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych w celu realizacji dokonanego zamówienia, zakupu Biletu oraz obsługi zwrotów i reklamacji.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących ze Spółdzielnią Socjalną „Pokój Sztuki” w zakresie sprzedaży biletów. Dane Użytkownika mogą być przekazywane w szczególności następującym podmiotom: procesorom w związku z wykonaniem usług sprzedaży Biletów, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, kancelariom prawnym, którym Administrator może zlecić prowadzenie postępowań, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, które są odpowiedzialne za obsługę Serwisu, podmiotom trzecim w celu obsługi płatności.
 4. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę, Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” może przetwarzać jego dane osobowe do celów marketingowych, związanych ze sprzedażą Biletów na Wydarzenia, np. dostarczanie newsletterów. Niewyrażenie przez Użytkownika takiej zgody nie ma wpływu na świadczenie przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” usług sprzedaży biletów.
 5. W przypadku Biletów imiennych, Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie na zakupionym przez siebie Bilecie jego danych osobowych, takich jak imię i nazwisko i inne konieczne, jeżeli będzie wymagało tego bezpieczeństwo Wydarzenia i będzie to wynikało z wymagań Organizatora.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przechowywane przez Administratora dłużej niż będzie to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone, lub dłużej, niż będzie to wynikało z przepisów prawa. Wobec braku innych, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa terminów, okres przechowywania wynosi 10 lat.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Spółdzielni Socjalnej „Pokój Sztuki”

 1. Użytkownik winien sygnalizować Spółdzielni Socjalnej „Pokój Sztuki” wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” nie odpowiada za czasową niedostępność Serwisu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Spółdzielnia nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Spółdzielni (siła wyższa).
 2. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” zastrzega, że jeżeli Bilet był biletem imiennym, to w przypadku, gdyby okazało się, iż dane zawarte na bilecie różnią się od danych dysponenta Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Wydarzenie, na którą został zakupiony Bilet.
 3. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkownika w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkownika umów zawartych w ramach zakupu Biletów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 4. W przypadku gdy, zdaniem Użytkownika, usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Pokój Sztuki” lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia (Reklamacja).
 5. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki”, przed rozpatrzeniem Reklamacji, zwraca się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje zawarte w reklamacji wymagają uzupełnienia.
 7. Spółdzielnia Socjalna „Pokój Sztuki” rozpoznaje Reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, gdzie termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej Reklamacji.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 02 Stycznia 2024 roku.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem, zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, właściwość miejscową i rzeczową sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Regulamin nie modyfikuje zasad ogólnych.
 4. Regulamin może być od czasu do czasu zmieniany poprzez umieszczenie w Serwisie zmienionych wersji Regulaminu.

Po więcej Informacji zapraszamy do naszej Polityki Prywatności

Shopping Cart
Scroll to Top